Kielce University of Technology - Central Authentication System
Strona główna
last data migration: ~5 hours ago
usosweb_status_ok
last modification of this document: 1014 days ago

Witamy w systemie USOSweb Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach

USOS - Uniwersytecki Systemem Obsługi Studiów, to system komputerowy zarządzający informacjami związanymi z organizacją studiów w Uczelni.

Dane zawarte w systemie mają służyć studentom, nauczycielom akademickim i pracownikom administracji. Niektóre informacje w systemie są ogólnodostępne np. katalogi programów studiów czy przedmiotów, inne dotyczące przebiegu studiów są dostępne po zalogowaniu przez uprawnionych użytkowników

Użytkownikami USOS są:

 • Studenci
 • Nauczyciele akademiccy
 • Pracownicy administracji
 
 
 
UWAGA STUDENCI!

Na serwerze studenckim Politechniki Świętokrzyskiej zostały utworzone konta dla wszystkich studentów.

Konta te umożliwiają dostęp do:

 • poczty na serwerze studenckim
 • sieci wi-fi o nazwie eduroam na terenie uczelni
 • platformy moodle
 • dostępu zdalnego do laboratoriów poprzez usługę vpn

Informacje na temat kont, konfiguracji dostępu znajdują się na stronie: https://student.tu.kielce.pl

Konta e-mail na serwerze studenckim zostały przypisane do Państwa konta USOS i będą używane do wszystkich kontaktów Politechniki Świętokrzyskiej z Państwem.

 
 
 
 
UWAGA!
Został uruchomiony moduł składania wniosków o przyznanie świadczeń stypendialnych na rok akademicki 2021/2022.

W celu uzyskania stypendium socjalnego należy wypełnić, zatwierdzić, a następnie wydrukować i dostarczyć do dziekanatu:
 • Oświadczenie o dochodach
 • Wniosek o stypendium socjalne
Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające każdy wykazany w oświadczeniu dochód lub ulgę i komplet dokumentów złożyć w wydziałowej komisji stypendialnej.

Należy pamiętać, by przed wypełnieniem wniosku uzupełnić informację o swoim rachunku bankowym, na który będą wypłacane stypendia w sekcji "DLA WSZYSTKICH -> MOJE DANE -> konto bankowe i urząd skarbowy"
 
 
 
 
Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:
 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Świętokrzyska z siedzibą w Kielcach (25-314), al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, zw. dalej także Uczelnią;
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Politechnice Świętokrzyskiej możliwy jest pod numerem tel. nr: 41-34-24-367 lub adresem email: iod@tu.kielce.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: dokumentowania przebiegu studiów, udzielania pomocy materialnej (stypendiów, zapomóg, miejsc w domu studenckim itp)., umożliwienia korzystania z usług teleinformatycznych niezbędnych dla prowadzenia procesu kształcenia (takich jak: poczta e-mail, e-learning, USOSweb itp.):
  1. na podstawie art. 6 ust 1 lit. c Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r., ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.), Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r w sprawie studiów (Dz. U. 2018 r., poz. 1861 ze zm.),
  2. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r., jako niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora ( monitoring wizyjny, monitoring systemów informatycznych);
 4. dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa, w tym w szczególności ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.);
 5. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu kształcenia a następnie zostaną poddane procesowi archiwizacji i będą przechowywane przez 50 lat.
 6. posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 8. podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisów prawa.
 
 
 
 
Ogłoszenie Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego
Informujemy studentów o możliwości weryfikacji statusu osoby zgłoszonej do powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego finansowanego z Narodowego Funduszu Zdrowia. W przychodniach zdrowia można na podstawie numeru PESEL oraz dowodu tożsamości sprawdzić status osoby ubezpieczonej. W Politechnice Świętokrzyskiej można dokonać tego w przychodni CenterMed, DS. LAURA, Al. 1000-lecia P.P. 17A.
 
 
 
 

Studencie zadbaj o swoje zdrowie i bezpieczeństwo! – skorzystaj z możliwości zapisu do Przychodni Akademickiej CenterMed w Kielcach. Przychodnia od 3 lat efektywnie współpracuje na podstawie umowy z Politechniką Świętokrzyską. Nasza siedziba znajduje na terenie miasteczka akademickiego, blisko Uczelni i Akademików PŚk.

CenterMed zapewnia dostęp do bezpłatnej kompleksowej opieki medycznej, specjalistycznej oraz diagnostyki. Już ponad 19 tys. studentów z całej Polski skorzystało z naszej oferty. Organizujemy liczne programy profilaktyczne oraz bezpłatne akcje prozdrowotne skierowane do środowiska akademickiego. W ostatnim czasie uczestniczyliśmy w Światowych Dniach Spirometrii oraz aktualnie prowadzimy Akcję Profilaktyczną Gabinety z Różową Wstążką, wykonując usg piersi.

Korzyści dla studenta – pacjenta CenterMed na miejscu w Przychodni:

 • Opieka Lekarza rodzinnego, pielęgniarki i położnej Podstawowej Opieki Zdrowotnej
 • Siedziba przychodni (Akademik Laura, al. Tysiąclecia P.P. 17A, 25-314 Kielce)
 • Oszczędność czasu i pieniędzy (nie musisz jeździć do Przychodni w swoim rodzinnym mieście – często setki km)
 • Badania laboratoryjne na zlecenie lekarza – punkt pobrań czynny od pon – pt w godz. 7.15-9.30
 • USG na zlecenie lekarza
 • Poradnie specjalistyczne
 • Poradnia psychologiczna
 • Programy profilaktyczne i konkursy z nagrodami
Pamiętaj, że Masz prawo 3 razy w ciągu roku kalendarzowego zmienić Lekarza POZ.

 

Nie zwlekaj, aby zapisać się wystarczy dowód osobisty i krótka wizyta w przychodni! Zapraszamy do przychodni oraz na stronę www.centermed.pl

 
 
 
 
Szanowni Studenci, uprzejmie prosimy o wypełnianie ankiet dotyczących zrealizowanych zajęć dydaktycznych. Państwa opinia jest dla nas istotna z punktu widzenia podnoszenia jakości kształcenia.
 
 
 
 
Logowanie do systemu
W celu otrzymania hasła do serwisu USOSweb należy skorzystać z opcji "Zapomniane hasło" na stronie logowania, podając jako identyfikator swój nr PESEL. Hasło zostanie przesłane na adres e-mail podany przy rejestracji na studia.
O założeniu konta w systemie USOSweb zostaną Państwo powiadomieni wiadomością e-mail.
 
 
 
 
Komunikat
Informujemy studentów I i II roku studiów stacjonarnych, że opłaty za pobyt w Akademiku nie będą potrącane ze stypendiów. Należność za Akademik prosimy regulować poprzez wpłatę na konto właściwego Domu Studenta.
 
 
 
 

Migracja danych (synchronizacja pomiędzy systemem USOSweb a Dziekanatami) przeprowadzana jest dwa razy dziennie o godzinie 6.00 i 16.00

Informacja o terminie ostatniej migracji widoczna jest w górnej części strony. Dane wprowadzone do USOS (np. przez Dziekanat) po tym terminie nie są jeszcze widoczne w niniejszym serwisie i analogicznie: dane wprowadzone do USOSweb, np. oceny wprowadzone przez nauczyciela nie są jeszcze widoczne dla Dziekanatu.

 

 

al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7
25-314 Kielce
tel: +48 41 34 24 444 http://www.tu.kielce.pl
contact accessibility statement mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0 (2024-04-29)